DIAKONI KYRKA SAMHÄLLE
Kontaktperson
Inga-Lena Arvidsson
Tel 08-508 940 32

ingalena.arvidsson@
svenskakyrkan.se

Storstadsprojekt med internationell utblick
Sedan maj månad pågår ett, av Kyrkokansliet, initierat pilotprojekt i 18 Stockholms-församlingar, närmare bestämt församlingarna i Domkyrkokontraktet, Östermalms och Lidingö kontrakt och Södermalms kontrakt.

Det övergripande syftet med detta storstadsprojekt är att utveckla metoder för att ytterligare stärka engagemanget för Svenska kyrkans internationella arbete dels i församlingsarbetet dels bland allmänheten i Stockholm. Vidare önskar man höja insamlingsresultaten för Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission i Stockholmsregionen.

Detaljmålen för pilotprojektet är att

  • öka engagemanget i och genom församlingarna för hiv/aidsfrågorna och hungerfrågorna
  •  öka insamlingsresultatet med 25 % jämfört med julinsamlingen 2004-2005 och fastekampanjen 2005

Ewa Lindqvist, komminister i Gustav Vasa församling och f d Ung i världsvida kyrkan-stipendiat har fått Kyrkokansliets uppdrag att vara resursperson i projektet.

Diakonvigning den 11 september
Välkommen att närvara vid diakonvigningen i Storkyrkan den 11 september vid söndagens vigningsgudstjänst kl. 11.00. Elva personer har avslutat sin utbildning för att kunna gå vidare till diakonexamen och diakonvigning. Av dem är det en person som ännu ej fått klart med tjänst men som vi ännu hoppas ska få det. För att kunna vigas till diakon ska man ha löfte om en tjänst på minst sex månader från det vigningen äger rum. Om någon församling har en vakant tjänst eller ett vikariat som ännu inte tillsatts eller hunnit utlysas vore jag tacksam om ni snarast kunde höra av er till undertecknad.
Än en gång varmt välkommen till diakonvigningen!
Ann-Kristina Hagsjö Thunarf
Stiftsdiakon
Tel: 08/50894061 eller 0705942391
e-post:annkristina.hagsjothunarf@svenskakyrkan.se
Kyrkorna förnyar krav på amnesti
I ett brev idag till Socialförsäkringsutskottet och till migrationsminister Barbro Holmberg förnyar företrädare för Sveriges Kristna Råd kravet på en amnesti för flyktingar. Detta inför att utskottet på tisdag börjar behandla förslaget till ny utlänningslag, och den fempartimotion som i linje med Påskuppropet föreslår en amnesti.

Regeringspartiet och moderaterna har avvisat tanken på amnesti men övriga fem partier har nu specificerat kraven i en gemensam motion.

Inför utskottets behandling på tisdag bemöter Sveriges Kristna Råd (SKR) argumenten mot en amnesti, bland annat det att förslaget skulle vara orättvist. " Eftersom beslutet om en ny ordning grundar sig i en önskan om att skapa ett mera rättssäkert system innebär beslutet att före ett visst datum råder större rättsosäkerhet än efter samma datum. Det är 'orättvist'.
Det är just detta förhållande som gör att det är 'rättvist' att genom 'amnesti' eller vistelsetidsförordning särbehandla dem som drabbats av den hittillsvarande ordningen."

I brevet skriver SKR:s presidium att man välkomnar den nya lag som tillgodoser barnets bästa tydligare, som ersätter Utlämningsnämnden med ett domstolsförfarande och som utvidgar asylbegreppet. Men, skriver man "den nya lagen ger än sämre möjligheter att ta hänsyn till effekter av mänskligt lidande och lång väntan i beviljandet av uppehållstillstånd då begreppet 'humanitära skäl' ersätts med 'synnerligen ömmande omständigheter' och
'medicinska hinder'.". SKR vill därför att lagstiftningens 'synnerligen' ersätts med 'särskilda skäl'.

Det var den 16 maj som Påskuppropet överlämnade 157 251 underskrifter, den största på 40 år, till migrationsministern till stöd för förändringar i svensk flyktingpolitik. Bakom uppropet står Sveriges Kristna Råds (SKR) 28 kyrkor samt 64 andra organisationer. Den 14 september fattar Riksdagen beslut i frågan.

Nedan följer en sammanfattning av brevets fem viktigaste punkter:

1. Eftersom beslutet om en ny ordning grundar sig i en önskan om att skapa ett mera rättssäkert system innebär beslutet att före ett visst datum råder större rättsosäkerhet än efter samma datum. Det är "orättvist". Det är just detta förhållande som gör att det är "rättvist" att genom "amnesti" eller vistelsetidsförordning särbehandla dem som drabbats av den hittillsvarande ordningen.

2. En "amnesti" skulle innebära att alla fall kommer att granskas individuellt för att bedöma om den sökande uppfyller förordningens krav. Individuella bedömningar är, som motståndarna mot amnestin påpekat, grunden i asylrätten. Men vi har idag en situation där människor menar att deras fall inte blir individuellt prövade.

3. Kritikerna menar att amnesti skulle locka asylsökande till Sverige, men tvärtom visar statistik från tiden för de tidigare vistelsetidsförordningarna i slutet av 90-talet att antalet asylsökande minskade. Storbritannien och Belgien har gjort liknande erfarenheter.

4. En vistelsetidsförordning innebär att arbetsinsatsen minskar och leder till snabbare beslut, även om myndigheterna får fler bestämmelser att hantera. Formellt måste varje asylansökan behandlas genom att det i tur och ordning avgörs om det finns konventionsskäl, övriga skyddsbehov eller humanitära skäl. Men om de som med säkerhet vet att de omfattas av "amnestin" drar tillbaka sin asylansökan och söker uppehållstillstånd på förordningens grunder - dvs humanitära skäl- behandlas ärendet enbart utifrån detta. Alla gömda flyktingar skulle då enbart söka tillstånd på förordningens grunder.

5. En "amnesti" skulle skapa utrymme för utbildningsinsatser och andra kvalitetssäkrande åtgärder, och ge större möjlighet att hålla nere handläggningstiderna. Även om genomförandet av regeringens föreslagna reform skjuts fram till den 31 mars 2006 för att skapa mer utrymme att fatta beslut i ärenden som legat en längre tid, så vet ingen hur tillströmningen blir under det kommande halvåret.

Sveriges Kristna Råds presidium:
Göran Zettergren, missionsföreståndare, Svenska Missionskyrkan
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
KG Hammar, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Tikhon Lundell, präst, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Daniel Calero Davyt
Stiftsadjunkt för migration- flykting och integrationsfrågor.
Stockholms Stift

Munkbrogatan 2 Gamla Stan
Box 2016    103 11 Stockholm
Tel. 08-508 940 36
Fax. 08-24 75 75
Mobil 0707 73 00 58
Email daniel.calero@svenskakyrkan.se

Reflektionsdag kring förslaget om kyrkogemenskap
Lördagen den 8 oktober kl.9.30-14.30 inbjuder Stockholms stift och Missionskyrkan i Mälardalens distrikt representanter för församlingarna inom Svenska kyrkan och Missionskyrkan i Storstockholm till en gemensam reflektionsdag kring förslaget till överenskommelse om kyrkogemenskap Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan.

Johan F Dalman och Per-Magnus Selinder från Samarbetsrådet kommer att ge bakgrundsinformation och fördjupa vår kunskap om förslaget.

Representanter från församlingar inom Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan berättar om pågående samarbete.

Plats: Engelbrekts församlingshus, Östermalmsgatan 20

Information: Inga-Lena Arvidsson, Stockholms stift tel. 508 940 32

Utbildningsdag för internationella ombud
"Främlingen mitt ibland oss" är temat för höstens gemensamma utbildningsdag för nya och nygamla församlings-och kontraktsombud för Lutherhjälpen, Svenska kyrkans mission och Svenska kyrkan i utlandet liksom för ombuden för flykting-och integrationsarbete.

Prästen Håkan Sandvik, som under flera år arbetat vid flyktingförvaret i Karlslund och som nyligen tillträtt ett missionärsuppdrag för SKM i Egypten, delar sina tankar med oss om människans värde i ett främmande land.

Tid och plats: Lördagen den 1 oktober kl.9.30-14.30 i Oscarskyrkan och Oscars församlingshem.

Anmälan: senast den 16 september till Ann Svahn tel. 508 940 43, ann.svahn@svenskakyrkan.se

90 dagar i Indien
För ett år sedan visste Linn Jonsson inte att Tiruppattur fanns. Ännu mindre kunde hon peka ut den lilla byn på kartan.

Men under tre månader har Linn, 23-årig tjej från Huddinge, delat vardag och liv med människorna i detta lilla samhälle som ligger två timmars resa i hoppande buss, med hög indisk musik i högtalarna, ifrån staden Madurai i södra Indien.

Det är genom Lutherhjälpens och Svenska Kyrkans missions stipendieprogram "Ung i den världsvida kyrkan" som Linns Indiensvistelse blivit verklighet.

Hon har bott och arbetat på en blindskola för barn och vuxna, en skola som grundades genom Svenska kyrkans mission i 1900-talets början. På blindskolan har hon mest funnits med bland de yngre barnen mellan 3-6 år. Även om man inte förstår varandras språk går det ändå bra att leka, konstaterar Linn.

Linn har också följt arbetet i organisationen TRUPA (Tiruppattur rural uplift project association), vilken genom olika program och projekt försöker ge människorna i byarna hjälp till självhjälp. Det kan handla om att starta ålderdomshem, dagis, utbildning av undersköterskor eller att åka runt för att hålla informationsmöten om vikten av att ha en riktig toalett för att undvika kolera och andra sjukdomar som orsakas av förorenat vatten.

Vill du höra Linn berätta om sin Indienresa - kontakta Inga-Lena Arvidsson, Stockholms stift, tel. 508 940 32.

Linn Jonsson.